Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o.

Právní poradenské služby

Kancelář má široké možnosti poskytnout svým klientům ve vyčerpávajícím rozsahu právní služby, a to především v těchto následujících oblastech:

zahrnujíc kompletní řešení výše uvedené problematiky.

Samozřejmou částí poskytovaných služeb je zastupování klientů před orgány státní správy, při soudním a jiném řízení.

Poskytování veškerých právních služeb společnosti Advokátní kancelář Janák a partneři s.r.o. se řídí obchodními podmínkami.

 

Právo obchodních společností

Základem činnosti kanceláře je právo obchodních společností – firemní právo, které zahrnuje všechny aspekty v souvislosti se založením a vznikem společností, stejně jako s jejich samotnou existencí. Máme klientelu ze všech sfér obchodních činností a jsme připraveni reagovat na jednotlivé požadavky klientů v závislosti na oboru jejich podnikání. Dále se specializujeme v poskytování právních služeb zahraničním klientům, kteří mají zájem podnikat a investovat na území České republiky.

Kancelář se rovněž podílí na projektech týkajících se zakládání obchodních společností, změn těchto obchodních společností, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční klienty. Právní servis v této oblasti zahrnuje mimo jiné následující:

Advokátní kancelář rovněž spolupracuje s notářskou kanceláří JUDr. Evy Cechlové, a to zvláště v případech, kdy je účast notáře nezbytná při některých úkonech v souvislosti s právem obchodních společností, čímž jsou zajištěny komplexní služby při řádném výkonu advokátní praxe na požadované úrovni.

 

Závazkové právo

Advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty kompletní posouzení předložených smluv, poskytuje doporučení v zájmu a ve prospěch klienta a vypracovává návrhy nejrůznějších smluv v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a dalších.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti závazkových vztahů, a to od vzniku závazkových vztahů přes jejich zajištění až po jejich zánik. Zástupce kanceláře se může účastnit obchodních jednání o smlouvách a rovněž jako právní poradce kolektivního vyjednávání při jednání s odbory.

Výše uvedené se týká všech druhů smluv v rámci různých oblastí, mimo jiné těchto:

 

Směnečné právo

Další oblastí, v rámci níž kancelář nabízí své služby, je poskytování právních rad a kontrola při užívání směnek a vystavování směnek, vyhotovení všech možných druhů směnek a asistence při jejich užívání.

 

Občanské právo, právo nemovitostí

Kancelář poskytuje právní poradenské služby při vyhotovení smluv kupních, darovacích, nájemních, podnájemních a podobně. V souvislosti s uzavíráním kupních smluv za účelem převodů nemovitostí jsou zajišťovány i smlouvy o úschově finančních prostředků, listin, a podobně. JUDr. Stanislav Janák je rovněž soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí. Kancelář rovněž zajišťuje požadované služby v oblasti rodinného práva.

 

Právo duševního vlastnictví

Kancelář se specializuje také na poskytování právní služby v oblasti autorského práva a průmyslového práva, tedy práva duševního vlastnictví vůbec, a to i v kontextu s mezinárodním rozsahem těchto práv. Poskytování služeb se týká zejména těchto oblastí:

 

Pracovní právo

Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o. nabízí svou právní asistenci při rozhodování o právních vztazích jak mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem v rámci individuálního pracovního práva, tak i mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací v rámci kolektivního pracovního práva. Konkrétně zajišťuje zejména následující právní služby:

 

Správní právo

V tomto případě se jedná převážně o zastupování klienta před orgány státní správy, přípravu nejrůznějších potřebných podání a dokumentů pro správní řízení, vyřizování povolení a oprávnění k podnikání apod.

 

Vedení sporů, zastupování ve sporech před soudy

Kancelář poskytuje svým klientům právní asistenci při rozhodování a urovnávání sporů, což zahrnuje především zastupování klientů před soudem (soudní řízení), rozhodci a rozhodčím řízením, stejně jako přípravu podání v zájmu klienta apod. Kancelář nabízí právní poradenství a asistenci v široké oblasti platného českého práva.

 

Trestní právo

Kancelář zastupuje své klienty v trestních řízeních, speciálně v oblasti hospodářské činnosti, před soudy a před orgány činnými v trestním řízení. Součástí poskytovaných právních služeb je rovněž příprava obhajoby či trestních oznámení.

 

Stanoviska a právní rozbory

Na základě požadavků klienta je kancelář schopna vypracovat své právní stanovisko na vybrané právní téma či problematiku.

Právní názory a stanoviska vytvořené kanceláří řeší právní problémy za účelem vyjasnění právní pozice jednotlivých klientů, jakož i jejich společností mimo jiné za účelem upozornění klienta na rozhodné skutečnosti.